Pensja w kryptowalutach - czy to dozwolone?

by

Podstawową formą wynagrodzenia za pracę jest pieniądz. Czy w obecnych czasach wynagrodzenie w kryptowalutach jest możliwe i dozwolone? § Pensja w kryptowalutach - czy to dozwolone?

 

Stosunek Pracy

 

Zgodnie z regulacjami Kodeksu pracy(art. 86 § 2) wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej, jednakże częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne, z tym że taką możliwość przewidywać muszą albo ustawowe przepisy prawa pracy, albo układ zbiorowy pracy.

Takie stwierdzenie oznacza nic innego, jak to, że o ile jakaś część wynagrodzenia z umowy o pracę musi być wypłacona w formie pieniężnej, o tyle pozostała jego część może być wypłacona w formie niepieniężnej- w tym m.in. kryptowalutą, jeśli jest to określone w ustawach lub pozwala na to układ zbiorowy pracy.

Obecnie w polskim prawie brak ustaw regulujących wypłatę w kryptowalucie, zatem, wypłata wynagrodzenia w przypadku stosunku pracy (nie B2B) w kryptowalucie jest możliwa tylko wówczas, gdy pozwala na to układ zbiorowy pracy (czyli istnieją związki zawodowe).

Chociaż brak jest takżeuregulowania wskazującego w jaki sposób ustalić proporcje wynagrodzeniapieniężnego, a tego wypłacanego w formie niepieniężnej, to pralktyka eksperckawypracowała zasadę, aby w postaci pieniądza wypłacać kwotę równą co najmniejminimalnemu wynagrodzeniu. U podstaw takiego przekonania leży przekonanie okonieczności zaspokojenie podstawowych („minimalnych”) potrzeb pracownika przyużyciu powszechnego prawnego środka płatniczego.

Powyższe dotyczy wynagrodzeniazasadniczego, nie ma natomiast żadnych przeszkód prawnych, aby w kryptowaluciewypłacić pracowników wynagrodzenie dodatkowe czyli wszelkie nagrody uznaniowe,bonusy, benefity etc., o ile zapisy umowy o pracę na to pozwalają.

B2B

Jeżeli chodzi o umowy B2B, nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy, stąd takie strony umowy mogą dowolnieregulować postanowienia umowne, w tym ustalić, że całość wynagrodzenia z tytułuwykonania umowy, płatna będzie w kryptowalucie.

Inne umowy cywilno prawne

Należy zwrócić uwagę na normę z art.8a ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, zgodnie z którym, wypłatywynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowejdokonuje się w formie pieniężnej. Oznacza to, że część wynagrodzenie wynikającaz zastosowania minimalnej stawki godzinowej, w tym w przypadku innych umówcywilnoprawnych (np. zlecenie), powinna być wypłacona w formie pieniężnej,pozostała część – może być wypłacona w kryptowalucie. 

Co z podatkami?

Wynagrodzenie obejmuje wszystkieskładniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inneświadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub winnej formie niż pieniężna.

Niezależnie zatem jaka część pensjibędzie wypłacana jest w pieniądzu, a jaka w kryptowalucie, to całośćwynagrodzenia  podlegać będzieopodatkowaniu na standardowych zasadach. Całe wynagrodzenie zatem będziestanowiło należność, od której pracodawca powinien odprowadzić zaliczkę napodatek dochodowy, a pracownik uwzględnić w rozliczeniu rocznym (PIT-37 lubPIT-36).

Jak oznaczyć wartość pieniężną kryptowaluty w zeznaniu rocznym? Świadczenia w naturze określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami bądź prawami. Przychód uzyskany w tej formie zatem odpowiadać będzie równowartości waluty tradycyjnej w stosunku dodanej kryptowaluty.

§ Pensja w kryptowalutach - czy to dozwolone? Na to i inne pytania jesteśmy w stanie odpowiedzieć, ponieważ jesteśmy specjalistami z zakresu HR Prawa Pracy.