Prawo Budowlane 2023 - zmiany

by
Wojtek Petlic

Prawo Budowlane 2023 - zmiany


W tym roku uchwalono kilka zmian w Prawie budowlanym, które wejdą w życie 1 i 27 stycznia oraz 28 kwietnia 2023 roku. Zostały one wprowadzone ustawami opublikowanymi w Dzienniku Ustaw pod poz. 1557 i 2206. Zmiany, które wejdą w życie w 2023 roku, dotyczą przede wszystkim książki obiektu budowlanego oraz dziennika budowy, które będą prowadzone są w formie elektronicznej. §Prawo Budowlane- zmiany w 2023

Prawo budowlane 2023 - kiedy zmiany wejdą w życie

W 2023 roku w Prawie budowlanym zajdzie sporo zmian. Oprócz tych już uchwalonych, zaczną obowiązywać zmiany wprowadzone ustawą o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zmieniająca, ma na celu zmianę nie tylko Prawa budowlanego, ale także kilka innych ustaw. Przykładem może być kolejna ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1557), która została niedawno uchwalona i ma wejść w życie 1 i 27 stycznia br.

Prace legislacyjne nad ustawą zmieniającą nie zostały jeszcze zakończone. Projekt ustawy jest po opiniach, konsultacjach i konsultacjach społecznych, które zostały przeprowadzone w październiku i trwały wyjątkowo krótko, bo zaledwie 7 dni. W obecnej chwili projekt ustawy z 16 listopada 2022 r. jest dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Ustawa nowelizująca, choć nie trafiła jeszcze nawet do Sejmu, ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem kilkudziesięciu poprawek, które mają wejść w życie 27 stycznia 2023 r., 30 czerwca 2023 r., po 6 miesiącach i 9 miesiącach od ogłoszenia, a także "z dniem wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych umożliwiających organom i podmiotom wskazanym w komunikacie prowadzenie postępowań za pośrednictwem Systemu Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie, określonych w komunikatach, o których mowa w art. 28".

Jak widać, ustawodawca nie ułatwia życia uczestnikom procesu budowlanego, po raz kolejny wprowadzając zmiany w ostatniej chwili i wyznaczając wiele różnych terminów wejścia w życie poszczególnych przepisów.

Jakie zmiany w prawie budowlanym w 2023 r. mogą wejść w życie?

Poniżej zostały przedstawione, niektóre planowane zmiany w prawie budowlanym w 2023 r. Proces legislacyjny nie został zakończony, więc nie ma jeszcze 100% pewności, że te zmiany w tej formie zostaną uchwalone i wejdą w życie.

Jeśli w 2023 r. wejdą w życie planowane zmiany w prawie budowlanym, to:‍

- wszystkie wnioski, zgłoszenia i zawiadomienia wraz z załącznikami będą składane wyłącznie w formie elektronicznej. Nie będzie to dotyczyło tylko inwestycji budowlanych na terenach zamkniętych;

- pojawią się definicje: oceny technicznej i ekspertyzy technicznej;

- jako samodzielna funkcja techniczna w budownictwie powróci wykonywanie ekspertyz budowlanych;

- pojawi się także druga nowa samodzielna funkcja techniczna w budownictwie - sporządzanie opracowań technicznych obiektów budowlanych, w szczególności: ocen technicznych, oraz ekspertyz technicznych;

- uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności będą uprawniały do sporządzania ocen technicznych w zakresie tej specjalności;

- ekspertyzę techniczną będzie mógł sporządzić tylko rzeczoznawca budowlany. Ma to dotyczyć ekspertyz wymaganych przy rozbudowie, dobudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania;

- osoby, które ukończyły szkołę techniczną w branży właściwej dla danej specjalności będą mogły uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie, ale będą musiały odbyć dłuższą praktykę niż osoby z wyższym wykształceniem - cztery lata przy sporządzaniu projektów i rok przy budowie;

- uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie będą uprawniały do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:

- w przypadku osób posiadających tytuł zawodowy magister inżynier, magister inżynier architekt, inżynier lub inżynier architekt w zakresie architektury obiektu budowlanego o kubaturze do 1000 m3 - w przypadku osób posiadających tytuł zawodowy technika lub dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w zakresie architektury obiektu o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub w obszarze zabudowy zagrodowej;

- znacznie rozszerzony zostanie katalog obiektów i robót budowlanych niewymagających pozwolenia. Na przykład o domy jednorodzinne o powierzchni zabudowy powyżej 70 m2 (będą łącznie 3 różne procedury budowy domów jednorodzinnych bez pozwolenia );

- budowa do 100 m sieci będzie możliwa bez pozwolenia i bez zgłoszenia - po spełnieniu dodatkowych warunków, tj, m.in. sporządzeniu planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

- zgłoszenie budynków i wiat związanych z produkcją rolną o powierzchni zabudowy do 300 m2 oraz wiat podwórkowych (takie obiekty będą mogły być budowane po zgłoszeniu) będzie musiało być uzupełnione o "dokumentację techniczną" (a dokładniej, jak wskazuje projekt ustawy: "dokumentację techniczną zawierającą rozwiązania zapewniające nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz bezpieczeństwo pożarowe, której zakres i treść powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych, wykonaną przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane") - ustawodawca wprowadza więc nowy rodzaj dokumentacji, która tak naprawdę nie wiadomo co ma zawierać (bo ustawa tego nie precyzuje) i zapewne każdy urząd będzie miał inne wymagania w tym zakresie. Nie wiem, po co ustawodawca to robi, ale z ułatwieniem procesu budowlanego nie ma to nic wspólnego, bo można było skorzystać z przepisów, które już obowiązują przy zgłaszaniu tych obiektów;- projekt budowlany będzie musiał być sporządzony w formie elektronicznej;

- organy administracji architektoniczno-budowlanej w postępowaniu o pozwolenie na budowę nie będą sprawdzać projektu zagospodarowania działki lub terenu pod kątem zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi;

- skrócony zostanie termin, którego przekroczenie przy wydawaniu pozwoleń na budowę skutkuje karą finansową dla organu. Zamiast 65 dni będzie 21 dni (jeśli inwestor jest jedyną stroną postępowania) lub 45 dni (jeśli są inne strony niż inwestor);- powstanie Baza Projektów Budowlanych - zamiast dołączać projekty do wniosków, zawiadomień czy obwieszczeń, inwestor będzie mógł wskazać indywidualny numer projektu, który został umieszczony (przez inwestora lub projektanta na przykład) w Bazie;

- w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem istotnych odstępstw od dokumentacji projektowej organ nadzoru budowlanego, przed wszczęciem postępowania naprawczego, będzie mógł pouczyć (dokonując wpisu w protokole kontroli oraz w dzienniku budowy) inwestora o konieczności doprowadzenia w terminie 60 dni obiektu budowlanego do stanu zgodnego z ustaleniami i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę, projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym lub przepisach;

- prawie wszystkie obiekty będą mogły być użytkowane po zawiadomieniu o zakończeniu budowy (jeżeli organ nadzoru budowlanego nie wniesie sprzeciwu w terminie 14 dni);

- użytkowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów zaliczonych do kategorii III i wybudowanych na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę będzie możliwe po złożeniu przez kierownika budowy oświadczenia o zakończeniu budowy i możliwości przystąpienia do użytkowania obiektu. Zostanie również wskazane, w jakich przypadkach kierownik budowy może złożyć oświadczenie o zakończeniu budowy i możliwości przystąpienia do użytkowania. W terminie 14 dni od dnia przystąpienia do użytkowania inwestor zawiadomi nadzór o przystąpieniu do użytkowania;

- zostanie utworzony System Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB).‍‍

§ Prawo Budowlane- zmiany w 2023

Udostępnij post:
Więcej z danej kategorii:

Prawo Budowlane 2023 - zmiany

Prawo Budowlane 2023 - zmiany
Budowa domu bez pozwolenia na budowę w Polsce
Jak zrobić dobry flip nieruchomości? Zaangażuj prawnika.